Organ Yayasan

Ketua Pembina : Dr. Suwanto Raharjo, S.Si., M.Kom

Ketua Pengurus : Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom

Ketua Pengawas : Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.T

Sekretaris : Dr. Edhy Sutanta, S.T., M.Kom

Bendahara : Naufal Rasendriya Apta Raharema